Vi växer - tillsammans

Västerås 20 - 22 maj 2016

GS kongress 2016 är avslutad.

Vi är alla överens om att de tre dagarna i Västerås, där vi hade samlats för kongressen, blev mycket givande. Det blev långa och intensiva dagar med livliga och konstruktiva debatter. Många bra beslut fattades. Nya rapporter och nya stadgar antogs. Tillsammans lade vi en bra grund för GS arbete och verksamhet under kommande kongressperiod. Nu ska vi se till att besluten genomförs i praktiken ute på avdelningarna och på arbetsplatserna. GS arbete med att vara Sveriges bästa fackförbund fortsätter med oförminskad styrka.

Vi ses!

Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande

GS Kongress 2016

Om kongressen

Kongressen är förbundets högst beslutande organ och sammanträder var femte år. På kongressen tas de stora besluten om hur GS ska tycka i olika frågor, vilken riktning förbundet ska ha under kommande kongressperiod och vilka områden som ska prioriteras. Kongressen väljer även vilka personer som ska leda GS, både förbundsstyrelse och förbundsledning.

Varje avdelning utser ett kongressombud för varje påbörjat 400-tal aktiva medlemmar, sammanslaget blir det runt 120 ombud. Tillsammans med förbundsmötets 45 ledamöter och de 13 som ingår i förbundsstyrelsens behandlar och beslutar de om bland annat följande frågor:

  • Val av förbundsstyrelse, förbundsordförande, 1:e och 2:e vice förbundsordförande, förtroendevalda revisorer och valberedning.

  • Stadgefrågor.

  • Behandling av rapporter och utredningar angående övergripande strategiska frågor.

  • Inkomna motioner.

  • Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för förbundsmötet.


GS nya förbundsstyrelse består av följande personer:

Bo-Arne Andersson (andre vice förbundsordförande)
Daniel Andersson (avdelning 14)
Gunilla Charlez (avdelning 9)
Madelene Engman (första vice förbundsordförande)
Roman Hagman (avdelning 2)
Jennie Iderfjell (avdelning 5)
Jörgen Johansson (avdelning 3)
Dusan Lozic (avdelning 6)
Camilla Lundh (avdelning 10)
Patric Lundström (avdelning 15)
Lars Nyman (avdelning 12)
Claes Schultz (avdelning 7)
Per-Olof Sjöö (förbundsordförande)

Rapporter

Organisation

Inledningsvis pekar vi på ett antal viktiga grundförutsättningar och vägval för att skapa en stark och stabil fackförening byggd på demokratisk grund. Rapporten försöker också ge en samlad bild av hur förbundets organisation ser ut och hur respektive organisationsleds ansvar och arbete kopplas till organisationsstrukturen.

Avtals- och lönerörelser

Rapporten skall ge kongressens ledamöter en återblick över det förhandlingsarbete som genomförts på Riksavtalsnivå under den mellanliggande kongressperioden. Inledningsvis sker en lägesbeskrivning över den svenska förhandlingsmodellen och vilka förutsättningar den har att stå sig stark även i framtiden.

Näringspolitik

Näringspolitik handlar om att skapa förutsättningar att utveckla produktionen av varor och tjänster som sedan ska bidra till regioners utveckling, en hållbar tillväxt och hög sysselsättning. En av GS näringspolitiska uppgifter är att belysa det viktiga arbete GS medlemmar bidrar med till samhällsekonomin. Men även att försöka lokalisera och påverka de resurser och politiska beslut som behövs för att branschområdena ska kunna vidareutvecklas.

Motioner och utlåtanden

Dag- och arbetsordning

Dag- och arbetsordningen beskriver hur kongressarbetet går till och en sammanställning över vilka frågor som kommer att behandlas av kongressen.
Här finns även de motioner som kongressen tar upp samt utlåtanden över dessa.

Förslag till nya stadgar

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar för GS. Dessa kommer vi att ta ställning till på kongressen.

Valberedningens förslag till kongress 2016

Under kongressen ska en ny förbundsledning och förbundsstyrelse för GS väljas. Här presenteras namnen i valberedningens förslag.

GSAppen

GSAppen

GS, Facket for skogs-, tra- och grafisk bransch, nu i din mobil! I GSAppen kan du kan titta på filmer om GS facket, ansöka om medlemskap, läsa nyheter från GS, och enkelt komma i kontakt med alla GS avdelningar. Välkommen till Sveriges grönaste fackförbund!

#gsfacket

Filmer

Instagram

@gsfacket

Kontakt

GS

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Box 1152, 111 81 Stockholm

Besöksadress:
Olof Palmes gata 31, plan 5
org nr 802005-1218

   010-470 83 00

  kontakt@gsfacket.se

Besök GSFacket på Facebook Besök GSFacket på Twitter Besök GSFacket på Instagram

Kontakta oss